Hur det går till i praktiken

Den första rådgivande telefonkontakten kan resultera i att man får en hänvisning till en psykoanalytiker för ett konsulterande samtal, ett möte med en barnanalytiker för att undersöka lite närmare vad svårigheterna består av. Tillsammans kommer man fram till en lämplig åtgärd. Det kan innebära att man påbörjar en kortare samtalskontakt, en psykoterapi eller en psykoanalys.

 

Om man kommer fram till att psykoanalys eller psykoterapi är lämpligt för barnet eller tonåringen får han/hon en egen regelbunden samtalskontakt med en analytiker. Frekvensen, antal gånger per vecka, och längden på behandlingen kan variera och bestäms i varje enskilt fall. För att en djup och förtroendefull relation skall kunna utvecklas är det viktigt med en regelbunden kontakt.

 

För de yngre barnen finns lekmaterial. Tillsammans med analytikern får barnet möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och fantasier. Barnet får självt välja hur det vill använda den tid och de leksaker som står till buds. Med hjälp av lekmaterialet gestaltar barnet i relationen till analytikern sin inre värld.

 

Tonåringen föredrar kanske att prata men det finns även möjlighet att uttrycka sig genom att rita, måla eller använda bild eller musik för att förmedla tankar och känslor.

 

Föräldrarna erbjuds alltid en egen samtalskontakt med en psykoanalytiker som har erfarenhet av arbete med barn och tonåringar.

 

 

Psykoanalys och psykoanalytisk behandling har utvecklats under många år och är en väl beprövad behandlingsform. Den anpassas alltid till det barn eller den tonåring som behöver hjälp och metoden utvecklas ständigt utifrån nya erfarenheter.

 

Analytikerns uppgift är att hjälpa barnet eller tonåringen att förmedla sin inre värld så att de känslomässiga svårigheterna kan förstås. Då brukar symptomen lätta.

 

 

  © 2018-09-02  | ordinfo@barn-och-ungdom.se  |  mbjweb  |  Svenska psykoanalytiska föreningen